1. Загальне положення

1.1. Це положення розроблене відповідно до вимог Закону України "Про фізичну культуру і спорт", наказу Держкомспорту України від 01.09.2003 року " № 2195;
1.2. Почесне спортивне звання "Суддя з карате" присвоюється особам, які мають відповідну підготовку суддівства з карате на змаганнях різного рівня;
1.3. Призначення суддів на змагання відповідного рівня залежить від їх підготовки та здійснюється безпосередньо суддівською колегією; 
1.4. Суддями з карате можуть бути громадяни України, які мають відповідну підготовку, виявили бажання взяти участь у суддівстві змагань. До суддівської роботи залучаються і любителі карате;
1.5. Суддя з карате повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу зі всіма випадками недисциплінованості і грубості, нетактовності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді карате, підвищувати суддівську кваліфікацію.

2. Класифікація суддів з карате

2.1. Встановлюються такі категорії суддів з карате:
2.1.1. Юний суддя з карате;
2.1.2. Суддя з карате III категорії;
2.1.3. Суддя з карате II категорії;
2.1.4. Суддя з карате I категорії;
2.1.5. Національний суддя з карате .
3. Порядок присвоєння суддівських категорій

3.1. Звання присвоюється з видів спорту, визнаних в Україні та внесених до Єдиної спортивної класифікації України;

3.1. Право присвоєння суддівських категорій надається:
3.1.1. "Юний суддя з карате" - радам колективів фізичної культури, загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, педагогічним радам ДЮСШ всіх видів, спортивним клубам;
3.1.2. "Суддя з карате III категорії", "Суддя з карате II категорії" - обласним осередком УЛК;
3.1.3. "Суддя з карате I категорії", "Національний суддя з карате " - Українській Лізі карате;
3.1.4. "Національний суддя з карате" - може бути рекомендований Українською Лігою карате у Міжнародну федерацію з карате для присвоєння категорії "Суддя міжнародної категорії";
3.1.5. Кандидатури осіб, поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються відповідною суддівською колегією з карате. Присвоєння суддівських категорій оформляється відповідними постановами. Для оформлення суддівських категорій подаються:
3.1.5.1. Для присвоєння категорії "Юний суддя з карате", "Суддя з карате II та III категорії": протокол кваліфікаційної комісії рішення президії суддівської колегії суддів з карате, 2 фотокартки розміром 3 х 4 см;
3.1.5.2. Для присвоєння категорії "Суддя з карате I категорії", "Національний суддя з карате" клопотання встановленого зразка, 2 фотокартки розміром 3 х 4 см, витяг з протоколу відповідних змагань, ксерокопія паспорта (сторінка з прізвищем, ім'ям та по-батькові). Клопотання надає обласний осередок на адресу Української Ліги карате, яка приймає відповідне рішення;

4. Вимоги до присвоєння суддівських категорій

4.1. Суддівські категорії присвоюються за умов виконання таких вимог:
4.1.1. "Юний суддя з карате" - особам (14-16 років), що прослухали суддівські семінари і склали іспити, мають стаж суддівства не менше 3-х змагань на внутрішньо клубних змаганнях;
4.1.2. "Суддя з карате III категорії" - особам, що прослухали суддівські семінари і склали іспит, стаж суддівства не менше 1-го року, досвід не менше 7-ми змагань внутрішньо клубних, на першості району, міста, в якості судді (фукусін) не менше 25-ти поєдинків;
4.1.3. "Суддя з карате II категорії" - особам, що прослухали суддівські семінари і склали іспит, стаж суддівства не менше 1-го року, досвід не менше 7-ми змагань внутрішньо клубних, на першості району, міста, в якості рефері (сусін) не менше 25-ти поєдинків, Обов'язкова участь не менше ніж у двох семінарах, які проводяться за 40-годинною програмою, особисто провести в загальній складності не менше 8-ми годин занять програми семінару, взяти участь у Національному семінарі суддів і скласти екзамен колегії суддів УЛК;
4.1.3.1. "Суддя з карате II категорії" може бути рекомендований обласним осередком УЛК на участь в Національних змаганнях у якості судді;
4.1.4. "Суддя з карате I категорії" - тим, що мають категорію "Суддя з карате II категорії" і стаж суддівства не менше 3-х років після її присвоєння, стаж суддівства не менше 4-х змагань обласного і 3-х змагань Національного масштабу в якості рефері (сусін) не менше 35-ти поєдинків, мати досвід роботи у всіх суддівських службах змагань Національного масштабу;
4.1.5. "Національний суддя з карате" - тим, що мають I категорію і стаж суддівства не менше 4-х років після її присвоєння. Тим, що мають практику суддівства не менше ніж 10-ти змагань на першості області, або м. Києва і м. Севастополя, і в 6-ти змаганнях, проведених Держкомспортом України, у якості головного судді, старшого на татамі згідно з регламентом суддівства, встановленим Всесвітньої Федерацією Карате (WKF), та не менше 40 поєдинків у якості старшого судді на татамі у змаганнях, що проводяться Держкомспортом України.

5. Права і обов'язки суддів з карате

5.1. Суддя з карате:
5.1.1. Судити змагання, носити нагрудний суддівський значок, встановлений для даної категорії;
5.1.2. Проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних колегій суддів;
5.2. Суддя з карате зобов'язаний:
5.2.1. Досконало знати правила змагань з карате, суворо і об'єктивно застосувати їх у процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні;
5.2.2. Постійно дбати про підвищення своєї кваліфікації, рівня фізичної підготовленості, передавати свої знання і досвід молодим суддям. Брати активну участь в роботі колегії суддів і пропаганді карате, в роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів;
5.2.3. Виховати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил учасниками змагань. Тренерами і представниками;
5.2.4. Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено і справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх обов'язків;
5.2.5. Виховувати спортсменів у дусі вимог моралі і етики;
5.2.6. При виконанні суддівських обов'язків бути в акуратній формі, носити розпізнавальний знак судді.

6. Колегії суддів з карате

6.1 Колегії суддів з карате створюються при радах колективів фізичної культури, правліннях спортивних клубів, підприємствах, установах, навчальних закладах, спортивних школах, спортивних комітетах, військових частинах і з'єднаннях, ФСТ і відомчих фізкультурних організаціях за наявності в них не менше 10-ти суддів з карате. Колегія суддів з карате повинна знаходитись на обліку у відповідній районній чи обласній (міській) колегії суддів з карате. В окремих випадках при малочисленому складі суддів можуть бути створені об'єднані колегії суддів з груп видів спорту. Корегують роботу колегії суддів федерації з карате;
6.1. До складу районних і обласних (міських) колегій суддів з карате входять судді, що проживають в даному районі чи місті і знаходяться на обліку в колегіях суддів, вказаних в пункті 6.1.

7. Структура колегії суддів

7.1 Колегія суддів з карате первинної фізкультурної організації очолюється президією у складі 3-5 чоловік, що обирається відкритим голосуванням 1 раз у 2 роки на загальних зборах суддів даної організації з карате;
7.1. Районна і міська колегії суддів очолюється президіями 5-7 чоловік, що обирається відкритим голосуванням 1 раз у 2 роки на загальних зборах суддів з карате і затверджується відповідно Українською Лігою карате;
7.2. Президії колегії суддів всіх рівнів обирають із свого складу голову президії колегії суддів;
7.3. Президії обласних і національних колегій з карате утворюються спортивними федераціями України з числа найбільш активних кваліфікованих суддів з карате в складі від 7 до 15 чоловік строком на 4 роки. Головою президії колегії суддів обирається один із членів президії федерації з карате, який готує склад президії колегії суддів для затвердження президією федерації;
7.4. Президія колегії суддів працює за планом, затвердженим Українською Лігою карате. Рішення, які приймає колегія суддів, затверджується Лігою карате України, при якій вона створена;
7.5. Президія колегії суддів створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу; навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, по призначенню суддів для проведення змагань, пропаганди, з обліку та інші, в разі необхідності;
7.6. Склад комісій, їх рішення затверджується президією колегії суддів карате.

8. Зміст роботи президії колегії суддів

8.1 Президія колегії суддів:
8.1.1. Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань силами суддів, які об'єднані в дану колегію;
8.1.2. Заслуховує звіти головних суддів про підсумки проведення змагань;
8.1.3. Здійснює інспектування підготовки і проведення змагань шляхом призначення інспекторів;
8.1.4. Організовує заходи по підвищенню проведення змагань, пропаганді карате і роботі з глядачами;
8.1.5. Організовує вивчення практики застосування правил з карате, обмін досвіду роботи суддівської колегії і провідних суддів;
8.1.6. Здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань, перегляд суддівства змагань, тощо;
8.1.7. Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде особистий облік роботи суддів;
8.1.8. Розглядає матеріали про зняття категорії суддям, які не виконують своїх обов'язків або за скоєні провини. Узагальнює і розповсюджує досвід їх роботи;
8.2. Президія колегії суддів у випадку невиконання своїх зобов'язань може бути достроково розпущена рішенням Української Ліги карате.

9. Квиток. Значок і спортивна форма суддів

9.1. Після присвоєння суддівської категорії відповідними фізкультурними організаціями видаються іменні квитки і суддівські значки єдиного зразка. У разі втрати, зіпсування посвідчення чи нагрудного знака дублікати не видаються, а видається довідка за підписом президента федерації;
9.2. спортивна форма суддів встановлюється згідно з правилами змагань з карате і отримується у встановленому порядку.

10. Облік суддів з карате

10.1. Судді з карате стоять на обліку в Української Лізі карате;
10.2. Суддівство змагань відмічається в заліковій картці та у будо-паспорту WKF, яка ведеться колегією суддів за місцем обліку судді.

Погоджено
Заступник Голови
Держкомспорту
Затверджено
рішенням Президії
Федерації
Українська Ліга карате